Seminar

Date 2022-10-04 
Time 16:00 
Title 2D Semiconductor Electronics toward Beyong-CMOS Technology 

학과 정기 세미나 안내


■ 제 목:  2D Semiconductor Electronics toward Beyong-CMOS Technology

 

 연 사:  이철호 교수 (고려대학교 KU-KIST융합대학원)             

 

■  일 시:  2022년 10월 4(화) 오후 4시 

  

■ 참가자 접속정보 (3:55분까지 참가를 부탁드립니다)     
 
     Zoom:   https://zoom.us/j/7274046255?pwd=S254cExnTHdiYWpWWERGbHVYVHdCUT09